ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ НЗОК

КП №260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

/Пътеката се изпълнява за лица над 18 годишна възраст/

Пациентът има право на не повече от 12 хоспитализации за календарна година – общо 120 дниразпределени през определени периоди от време.

Продължителност на болничния престой – 10 дни.

Необходими документи:

 1. Направление за хоспитализация(бланка МЗ-НЗОК №7) издадено от

специалист невролог или личен лекар;

 1. Амбулаторен лист – издаден от невролог;
 2. Копие от ТЕЛК решение;
 3. Рецептурна книжка и терапията по нея.

КП 261: Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

/Пътеката се изпълнява за лица над 18 годишна възраст веднъж годишно/

 1. Направление за хоспитализация (бланка МЗ-НЗОК №7) издадено от

специалист невролог или личен лекар;

 1. Амбулаторен лист – издаден от невролог;
 2. епикриза или ТЕЛК.

КП № 262 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

НЗОК заплаща клиничната пътека /КП/ еднократно годишно за един пациент;

При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща КП двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента, документирано в епикриза;

Необходими документи:

I вариант:След проведено болнично лечение до 1 месец след дехоспитализация /при медицински противопоказания до 3 месеца/

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/ издадено от болница или ОПЛ /личен лекар;

 • Епикриза от пролежаването с отбелязана препоръка за провеждане на физиотерапевтичен курс в СБР;

II вариант: При пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70% по повод основното заболяване – инсулт /ТЕЛК/:

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/;
 • Амбулаторен лист, издадени от невролог, провеждащ амбулаторно диспансерно наблюдение или от ОПЛ /личен лекар/.

III вариант:Насочване за рехабилитация от физиотерапевт в болнични условия, когато е налице недостатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ.

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/;
 • Амбулаторен лист;
 • ТЕЛК решение по повод основното заболяване/инсулт/

КП № 263 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферната нервна система

I вариант:След проведено болнично лечение до 1 месец след дехоспитализация;

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/ издадено от болница или ОПЛ /личен лекар;

 • Епикриза от пролежаването с отбелязана препоръка за провеждане на физиотерапевтичен курс в СБР ис описана ЕМГ,доказваща здравословния проблем;

ІІ вариант:Насочване за рехабилитация от физиотерапевт в болнични условия, когато е налице недостатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ.

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/издадено от физиотерапевт в доболничната помощ;
 • Амбулаторен лист;
 • Електромиография (ЕМГ изследване с давност до 6 месеца),доказваща здравословния проблем.

КП № 265 – Физикална терапия и рехабилитация на болести на опорно-двигателен апарат

I вариант:След проведено болнично лечение (в отделение по ортопедия, травматология, ревматология)до 1 месец след дехоспитализация;

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/ издадено от болница или ОПЛ /личен лекар;

 • Епикриза от пролежаването с отбелязана препоръка за провеждане на физиотерапевтичен курс в СБР ис описана образна диагностика, доказваща здравословния проблем;

Оперирани след травма на опорно-двигателен апарат , включени в рубриките Т91.1 и Т91.2, Т92.1 до Т92.8, Т93.1 до Т93.6, Т95.0 до Т95.3 и Z 89.5 или след алопластика (смяна на става)с код Z89.5,Z96.6 и Z97.1имат право два пъти в годината да провеждат физиотерапия с епикриза с давност до 1 година

ІІ вариант: Насочване за рехабилитация от физиотерапевт в болнични условия, когато е налице недостатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ.

 • Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/издадено от физиотерапевт в доболничната помощ;
 • Амбулаторен лист;
 • Рентгеново изследване с давност до 2 години, доказващо здравословния проблем;

При насочване по диагноза Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия(МКБ M51.1)е необходимо и ЕМГ с давност до 6 месеца;

След 01. 08. 2022г документите за хоспитализация се издават по електронен път. Моля, представете Вашия референтен номер, за да можем да осъществим Вашия прием!

ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМА НОИ

За 2022 г лечебното заведение няма сключен договор с НОИ за профилактика и рехабилитация

СВОБОДЕН ПРИЕМ /КОМПЛЕКСНА ЗДРАВНА УСЛУГА/

Комплексна здравна услуга включва – нощувка, храна (закуска, обяд, вечеря) и до 4 рехабилитационни процедури дневно;

Комплексната здравна услуга е с продължителност по избор на пациента;

Индивидуалният план за провеждане на рехабилитация се изготвя от лекар след преглед и установяване на рехабилитационния потенциал на пациента.

КЗУ се предлагат както следва:

 • Заболявания на опорно – двигателния апарат;
 • Възстановяване след травма;
 • Заболявания на периферна нервна система;
 • Заболявания на централна нервна система.

Пациентът предоставя следните документи:

1. Медицинско направление (бл. МЗ № 119/98), издадено от общопрактикуващ лекар с отразени заболявания за които ще се провежда рехабилитационен курс;

2. Медицинска документация – епикризи от предходни пролежавания в лечебно заведение по повод здравословния проблем, образни изследвания, ЕМГ и пр.;

3. Документ за самоличност /лична карта, карта на чужденец/;

Цените на предлаганите пакети КЗУ са съобразно ценоразпис на лечебното заведение

ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

/съобразно чл. 76 ал. 1 от Закон за хората с увреждания

/ 01.01.2019, изм. ДВ. бр.18/ 4 03.22г/ /

Хората с трайниувреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и военноинвалиди имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист;

Лицата, с определена потребност от чужда помощ имат право напомощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, вразмер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повечеот действително направения разход, съгласно представените документи.

Разходите на придружителя не включват финансиране на процедури. При желание за извършване на такива придружителят ги заплаща по ценоразпис на лечебното заведение.

Необходими документи за прием:

 1. Медицинско направление (бланка на МЗ №119 – в два екземпляра),

издадено от лекуващия лекар или специалист- до 30календарни дни преди датата на постъпване;

 1. Медицинска документация – епикризи от предходни пролежавания в

лечебно заведение по повод здравословния проблем, образни изследвания, ЕМГ и пр.;

 1. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Модерна сграда с отлични условия за настаняване и лечение

ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ

Висококвалифициран персонал предлагащ качествено лечение и грижа

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Чист морски въздух в непосредствена близост до плажа
120

Леглова база

20

Специалисти

2500

Доволни пациента

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИИ