ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

/съобразно чл. 76 ал. 1 от Закон за хората с увреждания

/ 01.01.2019, изм. ДВ. бр.18/ 4 03.22г/ /

Хората с трайниувреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и военноинвалиди имат право на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист;

Лицата, с определена потребност от чужда помощ имат право напомощта за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, вразмер до 80 на сто от линията на бедност за съответната година, но не повечеот действително направения разход, съгласно представените документи.

Разходите на придружителя не включват финансиране на процедури. При желание за извършване на такива придружителят ги заплаща по ценоразпис на лечебното заведение.

Необходими документи за прием:

  1. Медицинско направление (бланка на МЗ №119 – в два екземпляра),

издадено от лекуващия лекар или специалист- до 30календарни дни преди датата на постъпване;

  1. Медицинска документация – епикризи от предходни пролежавания в

лечебно заведение по повод здравословния проблем, образни изследвания, ЕМГ и пр.;

  1. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ

Модерна сграда с отлични условия за настаняване и лечение

ОПИТЕН ПЕРСОНАЛ

Висококвалифициран персонал предлагащ качествено лечение и грижа

БЛИЗО ДО ПРИРОДАТА

Чист морски въздух в непосредствена близост до плажа
120

Леглова база

20

Специалисти

2500

Доволни пациента

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИИ